Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
น้ำตาลในผลไม้
Waleerat Kongsawat

น้ำตาลในผลไม้ ความหวานที่ถูกมองข้าม

น้ำตาลในผลไม้หลายๆ คนเชื่อว่าเป็นน้ำตาลที่ดีไม่ส่งผลเป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่รู้มั้ยว่า คือความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยโครงการณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน เรื่อง การศึกษาวิจัย รวบรวมและจัดการองค์ความรู้โครงการปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย” โดย พิมพร วัชรางค์กุลและคณะ  ได้กล่าวไว้ว่าน้ำตาลที่พบในผลไม้ให้คุณประโยชน์แตกต่างกัน น้ำตาลที่พบในผลไม้มี 3 ชนิด คือ ฟรุกโทส กลูโคส และซูโครส แต่ละชนิดให้คุณประโยชน์แตกต่างกัน ฟรุกโทส คือ น้ำตาลที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้โดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนอินซูลินช่วย

Read More »
อาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูก
Chamatorn Chuchuaysuwan

บำรุงกระดูกให้ถูกโภชนาการ ” เเนะนำอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม “

โดย อ.นพ คณาพจน์ เพ็งเกตุ แพทย์ประจำคลินิกกระดูกและข้อ รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในร่างกาย มีหน้าที่หลักคือรักษาความแข็งแรงและรูปร่างของกระดูก และเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย เพื่อให้เกิดการหดหรือขยายของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อ และเกี่ยวข้องกับการหลั่งฮอร์โมน ร้อยละ 98 ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและฟัน กระดูกจึงเป็นแหล่งเก็บแคลเซียมที่สำคัญที่ช่วยรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่ ทำให้การบวนการ สร้างกระดูก และสลายกระดูกเป็นไปอย่างสมดุลตามธรรมชาติ  เมื่อได้รับแคลเซียมไม่พอจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่นำมาสู่โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) จนกระทั่งเกิดผลแทรกซ้อนตามมา คือ กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน (osteoporotic fracture)

Read More »
Supaporn Phasombun

โปรติสต์ทะเล แหล่งกรดไขมันดี แห่งท้องทะเลไทย

 ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์ jsakayaroj@gmail.comExpertise : Marine Mycology, Molecular Fungal Systematicsอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โท-เอก วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโปรตีสตา หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอต อาจเป็นเซลล์เดี่ยวหรือหลายเซลล์ ดำรงชีพในระบบนิเวศที่หลากหลาย อาจสังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้และอาศัยการดูดซึมสารอาหารจากภายนอกเข้าสู่เซลล์ ในระบบนิเวศทางทะเลมีโปรตีสต์กลุ่ม thraustochytrids จัดอยู่ใน Class Labyrinthulomycetes เป็นจุลินทรีย์เซลล์เดี่ยว

Read More »
Songpop Chotayaseehanart

ESG กับการบริหารธุรกิจยั่งยืน

ESG คือตัวย่อที่แทน Environmental, Social, and Governance (สภาพแวดล้อม, สังคม, และการบริหาร) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจหรือองค์กร. ดังนี้คือความหมายและสำคัญของแต่ละปัจจัย: สภาพแวดล้อม (Environmental) การให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมจากกิจกรรมของธุรกิจ. ประกอบด้วยการลดการใช้พลังงาน, การจัดการน้ำ, การลดปริมาณขยะ, และการใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืน. สังคม (Social) การให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสังคมและกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง, รวมถึงพนักงาน, ลูกค้า, และชุมชน. ประกอบด้วยการให้โอกาสเท่าเทียม,

Read More »
Una Chaibun

เทคโนโลยีใหม่ในโลกฮาร์ดดิสก์ . . .

 “ฮาร์ดดิสก์ในระยะ 5-6ปี คาดว่าจะมีฮาร์ดดิสก์ความจุระดับ 50TB ในปี 2026 และขึ้นไปถึง 120TB ในปี 2030”           ฮาร์ดดิสก์เป็นเนื้อที่ในการบันทึกข้อมูล ยิ่งมีความจุมาก ยิ่งบันทึกข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น ความจุของ Hard disk มีหน่วยเป็น MB ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากเท่ามาก โดยมีหน่วยเป็น GB (1GB =

Read More »
Grissada Srisavang

การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันพึงรับขึ้นทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ไม่เป็นชื่อสามัญของสินค้าที่จะใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 2. ไม่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือนโยบายแห่งรัฐ 3. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของต่างประเทศที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ จะต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นและมีการใช้สืบเนื่องตลอดมาจนถึงวันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 4. ต้องเป็นผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ 5. คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะอื่นของสินค้าแหล่งภูมิศาสตร์และรายละเอียดอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง(พ.ร.บ. คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มาตรา 5 – 10) 6. ในกรณีคำขอมีข้อบกพร่องหรือเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่รับคำขอจะแจ้งให้ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในทันที หากผู้ขอไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานได้

Read More »
3 เครื่องมือฟรี Data Analytics ที่อยากแนะนำ
Pongpipat Promkaew

3 เครื่องมือฟรี Data Analytics ที่อยากแนะนำ

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูล หรือ Data Analytics จึงช่วยทำให้เราเข้าใจข้อมูลค้นหาข้อมูลเชิงลึกและนำไปปรับใช้เพื่อตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »
Surasak Chaowalit

วิธียืดอายุแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค ทำอย่างไร?

วิธียืดอายุแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค ทำอย่างไร? อย่างที่เราทราบกันดีแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คเสื่อม เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญ แม้ในปัจจุบันใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งจะสามารถเก็บประจุไฟได้เต็มตั้งแต่ซื้อใช้มาใหม่ๆ ก็ตาม บางเครื่องอาจเสื่อมในระยะเวลาอันรวดเร็วในระยะเวลาอาจไม่ถึง 2 ปีตามอายุการใช้งานทั่วไปด้วยซ้ำ เรามาดูกันว่าสาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คของเราเสื่อมเร็วเกิดจากสาเหตุอะไร รวมไปถึงการป้องกันหรือยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้น สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊คเสื่อม มีสาเหตุหลักๆ ดังนี้ 1. แบตแตอรี่เสื่อมไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 2 ปี โดยหลังจากนั้นแบตเตอรี่จะค่อยๆ เสื่อมและไม่สามารถเก็บแบตเตอรี่ได้ 2. การใช้งานโน๊ตบุคในที่ที่มีอากาศร้อน ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้แบตเตอรี่ร้อนเร็วและเสื่อมได้ง่ายขึ้น

Read More »
Kanya Pitaktraikul

Thai Cultural Ambassador อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ

Thai Cultural Ambassador อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ           หลายครั้งที่ในระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการร้องขอ ให้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยเพื่อแสดงต่อชาวต่างชาติในประเทศนั้นๆ และมีนักศึกษาหลายคนสะท้อนกลับมาว่านักศึกษา ขาดทักษะในด้านนี้ ดังนั้นทางผู้จัดค่ายเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาต่างประเทศ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ควรจะบรรจุกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมไทยลงไปในค่ายเตรียมความพร้อมด้วย ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมที่มีชื่อว่า Thai cultural ambassador โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ Thai

Read More »
May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

POPULAR

Auction Online Computer Concept
สรุปครบ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 [ฉบับล่าสุด] : มีกี่หมวด กี่มาตรา ตัวอย่างการกระทำผิด พร้อมบทลงโทษ
aspect ratio
อัตราส่วนภาพคืออะไร?
2
5 ข้อดีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จมากขึ้น
 (4)
6 พันธุ์แมวยอดฮิต น่ารัก น่าเลี้ยง
ตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows11
เปลี่ยนภาษาใน Windows 11 ไม่ได้เหรอ!!! ตามเรามาสิ